Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.


Đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện cải cách hành chính.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh THTK, CLP; Luật THTK, CLP;  Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019 và các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh về chương trình THTK, CLP năm 2019 của tỉnh Sơn La...


Năm 2019, thực hiện THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 8/12/2018 về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Đồng thời, ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 7/12/2018 về đẩy mạnh THTK, CLP năm 2019, đảm bảo huy động tối đa nguồn lực tài chính, tài sản của địa phương và thu hút đầu tư cho phát triển, quản lý triệt để tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực. Việc THTK, CLP trong quản lý ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Sơn La đã điều hành giám sát, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Kết quả, tiết kiệm được hơn 109 tỷ đồng tiền việc lập, thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; tiết kiệm hơn 23 tỷ đồng trong việc sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước. Trong đầu tư xây dựng, UBND tỉnh còn chỉ đạo bố trí nguồn vốn theo hướng tập trung, kiểm soát chặt chẽ các dự án, công trình khởi công mới, đảm bảo thủ tục đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Quá trình phân bổ vốn được thực hiện công khai theo đúng các tiêu chí, định mức quy định, bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh không có dự án, công trình phải hủy bỏ, tạm dừng, giãn tiến độ; cắt giảm 30 công trình cấp huyện đầu tư do chưa cần thiết. Với việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và các công trình phúc lợi công cộng, đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình, tránh tình trạng lãng phí tài sản nhà nước. Trong năm, đã thực hiện sắp xếp 587/603 đơn vị phải sắp xếp lại, tài sản dôi dư 67 trụ sở, 13 xe ô tô và 6.867 trang thiết bị làm việc. Với phương tiện, tài sản dôi dư đã được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu theo định mức hoặc chưa được đầu tư, mua sắm.    


Để thực hiện hiệu quả việc THTK, CLP thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, chương trình tổng thể của Chính phủ, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong THTK, CLP, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - ngân sách. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác THTK, CLP, góp phần phát huy mọi nguồn lực thực hiện đạt và vượt các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo baosonla.gov.vn

Tin tức

      

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 1,725
  • Tất cả: 1,805,772
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang