Sông Mã thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thực hiện chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số là xu hướng phát triển tất yếu của tỉnh Sơn La, của toàn quốc cũng như xu hướng chung trên toàn Thế giới. Những năm gần đây, huyện Sông Mã đang thực hiện những bước đầu trong công cuộc chuỷen đổi số. Tuy nhiên, là một huyện miền núi biên giới, kinh tế chưa phát triển. Việc thực hiện chuyển đổi số còn gặp không ít khó khăn, đòi hỏi các cơ quan, ban ngành của huyện cần tập trung khắc phục để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

(Sông Mã thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số)

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện ủy Sông Mã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số huyện Sông Mã. Nhiệm vụ chính là nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với BTV Huyện ủy, TT Huyện ủy về chủ trương, chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Trung tâm TTVH huyện được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của BCĐ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan  tổ chức triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số. UBND huyện đã ban hành kế hoạch về Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện và Kế hoạch "Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Sông Mã năm 2022".

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong kế hoạch; Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, tiến tới chính quyền tương tác, minh bạch; Sử dụng dữ liệu số để tối ưu hóa hoạt động. BCĐ Chuyển đổi số huyện Sông Mã đã thành lập 05 tổ giúp việc. Gồm Tổ Thông tin tuyên truyền, Tổ Chính quyền số, Tổ kinh tế số, Tổ Xã hội số, Tổ An toàn thông tin và an ninh mạng. Xây dựng Chương trình hành động, tập trung đến một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số như: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - ngân hàng, SX Công nghiệp, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Văn hóa TT&DL, Xây dựng. Phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. Qua đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp cụ thể, để thực hiện từng mục tiêu đã đề ra.

(Văn phòng HĐND&UBND huyện)

Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND cũng đang tích cực thực hiện công tác chuyển đối số trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ. Đến nay 100% cán bộ, công chức đã được trang bị máy tính, kết nối mạng Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng của huyện, tỉnh; Hệ thống dữ liệu, các ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý văn bản điều hành được triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tỷ lệ trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính Nhà nước và xử lý hồ sơ công việc dưới dạng điện tử đạt 100%; Chữ kí số và chứng thư số được sử dụng trong phát hành văn bản tính từ ngày 01/01/2022 là 13.324/14.040 văn bản, đạt tỷ lệ 94,9%.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong hoạt động nghiệp vụ. Tạo thuận lợi cho việc xử lý, lưu trữ và tra cứu hồ sơ TTHC trên mạng Internet. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong 9 tháng đầu năm 2022 được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt tỉ lệ 84,04% trên số TTHC đã được triển khai cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4.

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi số của huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại cấp xã. Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, các cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế về kiến thức, kĩ năng sử dụng, ứng dụng các phần mềm CNTT trong hoạt động hành chính Nhà nước. Việc cập nhật, xử lý dữ liệu hồ sơ trên phần mềm xử lý vi phạm hành chính tại một số xã còn lúng túng, chậm trễ, gây quá hạn xử lý hồ sơ. Số lượng biên chế chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao, hiệu quả và chất lượng công việc không đảm bảo. Nhận thức của người dân về Chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số còn rất hạn chế. Các chương trình tuyên truyền chưa đi sâu được vào đời sống hàng ngày của nhân dân, gây khó khăn cho quá trình cán bộ thực hiện nghiệp vụ. Một số lĩnh vực chưa xây dựng được mối liên hệ thống nhất giữa các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm. Đường truyền mạng Internet, mạng truyền số liệu dùng chung còn chưa ổn định do vị trí địa lý vùng miền núi có nhiều cản trở, ..

(UBND xã Mường Cai)

Mục tiêu đến năm 2025, huyện Sông Mã phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, và tối ưu hóa việc thực hiện; 100% người sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh thông suốt trên hệ thống của các cấp chính quyền; 80% trở lên tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% trở lên tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu dưới dạng điện tử môi trường mạng. 100% các báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp định kỳ phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung; Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% cán bộ công chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng cơ bản; trong đó có 50% cán bộ công chức được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu. Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 50% số hộ, 100% số xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G,5G) và điện thoại di động thông minh.

Trước mắt, huyện Sông Mã cần  xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của huyện để giám sát, điều hành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Chỉ đạo phối hợp nâng cấp, mở rộng mạng di động 4G/5G, phổ cập mạng di động vào điện thoại thông minh. Xây dựng hệ thống nền tảng, dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị; phát triển kho dữ liệu dùng chung, đồng bộ hệ thống dữ liệu để cung cấp, kết nối và chia sẻ. Đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, khai thác dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND. Các cơ quan, đơn vị triển khai phòng họp thông minh theo hướng không tập trung, không giấy tờ. Hỗ trợ, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia ứng dụng công nghệ số đến chính quyền số.

Trong thời gian tới, huyện Sông Mã tập trung xây dựng nền móng vững chắc để thực hiện tốt việc chuyển đổi số. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản, quy định để thực hiện chương trình. Xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh truyền thông, tăng cường giao tiếp thông qua mạng xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, học tập các mô hình mới để áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Xây dựng nền hành chính công hiện đại, có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số.

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Vân - Trung tâm TT-VH huyện ​
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang