No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 641

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi phương diện của địa phương, của cơ quan, đơn vị. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Công tác cán bộ, đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự,... Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng; tạo điều kiện để phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong tác phong lề lối làm việc, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 5807
  • Trong tuần: 153,665
  • Tất cả: 9,978,429