TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI (KHÓA III) NĂM 2024
Ngày 11/3/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới (khóa III) năm 2024.
 

anh tin bai

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 66 học viên là những đảng viên mới kết nạp đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu nội dung 10 chuyên đề trong chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định tại Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở mỗi chuyên đề, các học viên được cập nhật, thông tin các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan đến nội dung bài học. Đồng thời, được nghiên cứu, quán triệt nội dung Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới, trong đó 02 đồng chí xếp loại xuất sắc, 44 đồng chí xếp loại giỏi, 20 đồng chí xếp loại khá. Trung tâm Chính trị huyện  tặng giấy khen cho 06 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện./.        

 

 

 

Tác giả: Hoài Thương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang