Lượt xem: 49

Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ MƯỜNG HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/NQ-UBBC

Mường Hung, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2021

 ỦY BAN BẦU CỬ XÃ MƯỜNG HUNG

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban bầu cử xã Mường Hung về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Công bố danh sách 26 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Có danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Hung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo).

Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử Mường Hung; Thường trực Hội đồng nhân dân xã Mường Hung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hung, Ban Thường trực Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Hung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Mường Hung và các ông, bà có tên trong danh sách căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- UBBC huyện;

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND; UBND ;

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, UBBC 35b,

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Đào Xuân Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MƯỜNG HUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG HUNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 31/5/2021Của Ủy ban bầu cử xã Mường Hung)
STT Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày, tháng, năm sinh Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Tôn
giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng (nếu có) Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú
Giáo dục
phổ thông
Chuyên môn nghiệp vụ Học hàm,
học vị
Lý luận
chính trị
Ngoại
ngữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Giàng A Dia 2 5/4/1991 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Mông Không Xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Cang Cói, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học,
Ngành luật
Tiếng Anh B
Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Mường Hung
2 Vàng A Dủa 7 2/14/1980 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Mông Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Kéo Co, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học, kinh tế - Nông Nghiệp Thạc sỹ quản lý kinh tế Trung cấp Tiếng Anh B Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ nhiệm UBKTĐU xã HĐND xã Mường Hung 5/19/2009 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
3 Lò Thị Hạnh 1 8/29/1984 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La BảnMường Hung , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Chi hội phụ nữ bản Bản
Mường Hung
HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
4 Nguyễn Thị Hạnh 4 3/24/1983 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Kinh Không Xã Hoàng Hanh, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học Luật kinh tế
Trung cấp Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LH phụ nữ xã UBND xã Mường Hung 6/6/2012 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
5 Lò Văn Hoải 2 3/15/1986 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Hát So , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học
công tác
xã hội
Trung cấp Đảng ủy viên, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Hung 13/10/214
6 Cầm Văn Hoàng 4 1/5/1985 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Mường Hung , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Trung cấp
quân sự cơ sở
Trung cấp Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã UBND xã Mường Hung 12/22/2014 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
7 Cà Thị Hồng 2 4/30/1994 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Huổi , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 5/12
phổ
thông
Nông dân Bản Bản Huổi
8 Lò Thị Hồng 6 5/25/1991 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Huổi Ỏi , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9/12
phổ
thông
Chi hội trưởng Phụ nữ bản Bản Huổi Ỏi
9 Đào Thị Hương 1 3/29/1981 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Kinh Không Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Bản Hát 8, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 6/12
phổ
thông
Chi hội trưởng phụ nữ bản Bản Hát 8 8/13/2020
10 Lèo Văn Inh 3 9/6/1986 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Nà Ngần , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Sơ cấp Bí thư chi bộ bản Bản Nà Ngần 19/5/2009
11 Bạc Cầm Lanh 5 1/1/1969 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Bản Muôn, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 7/10
phổ
thông
Sơ cấp Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ và trưởng bản Bản Muôn 15/7/2007 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
12 Quàng Văn Long 6 6/2/1972 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Anh Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Bản Nà Nỏng, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học, ngành quản lý kinh tế Cử nhân Trung cấp Phó bí thư Đảng ủy,Chủ tịch UBND xã UBND xã Mường Hung 6/26/1994 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
13 Bùi Thị Na 4 2/20/1983 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Bản Đội 6, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9/12
phổ
thông
Chi hội phụ nữ bản Bản Đội 6 6/12/2011
14 Sồng A Nại 6 7/15/1983 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Mông Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học,
ngành Luật kinh tế
Cử nhân Trung cấp Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy,Chủ tịch UB MTTQ VN xã UBND xã Mường Hung 12/17/2008 HĐND huyện Sông Mã, Khóa XX
15 Vũ Duy Nhẫn 5 8/28/1982 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Kinh Không Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ., tỉnh Hưng Yên Bản Trung Dũng, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9/12
phổ
thông
Sơ cấp Bí thư chi bộ và trưởng bản Bản Trung Dũng 17/4/2011 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
16 Lò Văn Oan 1 5/20/1979 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Nà Ái, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 6/12
phổ
thông
Chi hội Trưởng Nông dân bản Nà Ái Bản Nà Ái
17 Lò Văn Ong 2 9/11/1979 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Mường Hung, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Trung cấp
công tác
xã hội
Trung cấp Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã Mường Hung 12/22/2004 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
18 Quàng Thị Ót 2 3/13/1986 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Nà cầm, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9/12
phổ
thông
Nông dân Bản Nà Cầm
19 Ly A Phịa 7 8/14/1982 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Mông Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 6/12
phổ
thông
Sơ cấp Nông dân Bản
Huổi Bua
10/6/2008
20 Lương Văn Phúc 5 5/6/1987 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Kinh Không Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng yên Bản Hát 8, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Cao đẳng
quản lý
văn hóa
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Mường Hung 10/11/2019
21 Vừ Thị Sua 7 5/25/1988 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Mông Không Xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Trung cấp Phó Bí thư chi bộ Bản Bua Hin 16/10/2013 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
22 Cút Văn Thân 7 3/16/1993 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Khơ Mú Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La BảnBua Xá , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9/12
phổ
thông
Bí thư chi bộ và trưởng bản Bản Bua Xá 4/7/2017
23 Lò Văn Thịch 1 3/18/1977 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Phiêng Pẻn, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học,
ngành quản trị nhân lực
Trung cấp Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã UBND xã Mường Hung 30/8/1997 HĐND xã Mường Hung, Khóa XIX
24 Bùi Văn Thuỷ 5 9/21/1981 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Kinh Không Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Bản Mương Tở, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học, kinh tế - Nông Nghiệp Thạc sỹ quản lý kinh tế Trung cấp Tiếng Anh B Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đảng uỷ xã Mường Hung 7/7/2009 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
25 Quàng Thị Thương 3 12/26/1987 Nữ Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Nông dân Bản Cát 12/18/2020 HĐND xã Mường Hung, Khóa XX
26 Cà Văn Xương 3 11/11/1979 Nam Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác Thái Không Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Bản Phiêng Lươn , xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 12/12
phổ
thông
Đại học
địa chính
Sơ cấp Bí thư chi bộ và trưởng bản Bản
Phiêng Lươn
24/8/2008
Số đại biểu được bầu của HĐND: 26 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người.
Mường Hung, ngày 31tháng 5 năm 2021
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đào Xuân Anh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 75
  • Tất cả: 8,605
Đăng nhập