Sông Mã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

        Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức vào tháng 7/2020, Đảng bộ huyện Sông Mã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn thực hiện trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển.         

        Ngay sau Đại hội, ngày 14/7/2020 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chương trình đã cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Nâng cao tránh nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể và người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị, toàn thể đảng viên của Đảng bộ huyện trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở rà soát, đánh giá sát thực trạng, ngày 14/12/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện quyết định ban hành 10 đề án, đồng thời ban hành 10 nghị quyết chuyên đề gồm: Đề án phát triển kết cấu hạ tầng; Đề án xây dựng thị trấn Sông Mã trở thành Đô thị loại IV; Đề án về cải cách hành chính; Đề án lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2025; Đề án về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng cao và các xã biên giới; Đề án bảo vệ môi trường dòng sông Mã; Đề án lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Sông Mã giai đoạn 2020 – 2025; Đề án về quốc phòng, an ninh; Đề án tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

        Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Sông Mã đã thành lập các Ban chỉ đạo, các tổ công tác thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy là trưởng Ban chỉ đạo, tổ trưởng; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tham mưu thực hiện của từng đề án; phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên; rà soát đúng, đủ tình hình, xác định rõ những khó khăn, phức tạp để thảo luận, đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể trong thực hiện từng đề án.

        Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã rất nỗ lực cố gắng, góp phần từng bước thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đề án, nghị quyết Đại hội. Hơn một năm nay, đại dịch covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên thế giới, trong nước và huyện Sông Mã nói riêng. Tròn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội với hai mùa nhãn, sản phẩm nông nghiệp mang lại việc làm và nguồn thu chủ yếu cho đại đa số người dân Sông Mã. Tiêu thụ sản phẩm trong tình hình địa phương nào cũng phát triển cây ăn quả đã khó, tiêu thụ trong tình hình dịch bệnh càng khó khăn hơn. Mùa nhãn, xoài năm 2020, Sông Mã tiêu thụ, chế biến 53.028 tấn xoài, nhãn; năm 2021 nhiệm vụ đặt ra là phải tiêu thụ 71.056 tấn nhãn. Trước diễn biến dich Covid - 19 ngày càng phức tạp làm cho việc xuất khẩu nông sản của nhân dân khó tiêu thụ hơn các năm trước. Huyện ủy Sông Mã chỉ đạo UBND huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, hợp tác xã, thay đổi phương án từ xuất khẩu quả tươi sang chế biến long nhãn. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư kho lạnh, container lạnh, mở rộng, nâng cấp lò sấy long nhãn phục vụ công tác chế biến long nhãn trên địa bàn. Trong khó khăn, các Hợp tác xã lớn đã tích cực giúp đỡ các  Hợp tác xã mới thành lập, giúp đỡ các hộ gia đình trong huyện tiêu thụ, chế biến nhãn. Đến hết tháng 8, 100% nhãn quả Sông Mã đã tiêu thụ, chế biến xong. Hiện nay, Sông Mã đang chế biến long nhãn giúp nông dân huyện Mai Sơn, thành phố Sơn La và Yên Châu.

                   (Tăng cường chế biến sản phẩm Long Nhãn)

        Sau  một năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện, dù trải qua nhiều khó khăn chung và riêng song kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tập trung tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm an toàn, hai năm 2020, 2021 tiêu thụ, chế biến 136.046 tấn nhãn, xoài. Duy trì 02 xã Chiềng Khương, Chiềng Sơ đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện ở các cấp học, bậc học, ngành học, xây dựng thêm 05 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 44/53 trường trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2). Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm chú trọng, sát sao trong lãnh đạo phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện Kết luận số 1037-KL/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến nay 376/411 bản, tổ dân phố thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố đạt 91,48%. Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền cho 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

              (Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền đi thực tế)

        Nhìn lại một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban chấp hành Đảng bộ huyện xác định để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội thì cần sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, coi trọng kỷ cương đổi mới, cải cách hành chính trong điều hành. Đặc biệt cần tiếp tục đổi mới, sát sao trong lãnh đạo thực hiện 10 đề án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xác định xuyên suốt nhiệm kỳ. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Sát sao, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt của người đứng đầu, quyết tâm thực hiện đạt một số chỉ tiêu khó như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (trong điều kiện đại dịch diễn biến phức tạp); Xây dựng thị trấn Sông Mã thành Đô thị loại IV; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định.

        Với truyền thống cách mạng đã được hun đúc hơn nửa thế kỷ và tinh thần tự lực vốn có, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để từng bước hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới; xây dựng thị trấn Sông Mã thành đô thị loại IV. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cải thiện đời sống  Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Tác giả:Nguyễn Thị Bình
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 5,958
  • Tất cả: 923,751
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang