Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ
Số ký hiệu văn bản 182/KH-TU
Ngày ban hành 30/07/2023
Ngày hiệu lực 30/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Lò Minh Hùng
Tài liệu đính kèm kh-182.signed-2.pdf