No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 144

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày 06/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 147/2020/NĐ-CP) về cơ chế quản lý tài chính, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá xếp loại người quản lý và chế độ báo cáo, công bố thông tin của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Đối tượng áp dụng: Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập (sau đây gọi tắt là Quỹ); Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là HFIC); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, doanh thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm thu từ hoạt động đầu tư; thu từ hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư; thu lãi cho vay vốn; thu phí nhận ủy thác; thu phí thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; và thu từ hoạt động nghiệp vụ khác.

Chi phí hoạt động nghiệp vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm chi phí liên quan đến hoạt động cho vay; chi phí liên quan đến hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; chi phí cho hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương; chi trích lập dự phòng; chi mua bảo hiểm rủi ro nghiệp vụ và các loại bảo hiểm nghiệp vụ khác; chi bù đắp tổn thất tài sản; các chi phí hoạt động nghiệp vụ khác.

Bên cạnh đó, mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi căn cứ vào kết quả xếp loại hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển như sau: Quỹ xếp loại A được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện của người lao động cho hai quỹ khen thưởng và phúc lợi; mức trích tối đa với Quỹ xếp loại B là không quá 1,5 tháng lương và với Quỹ xếp loại C là không quá 1 tháng lương thực hiện của người lao động cho hai quỹ.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, HFIC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

 

Nguyên Anh (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU



Thống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 5508
  • Trong tuần: 153,366
  • Tất cả: 9,978,130