Sông Mã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Sông Mã. Ban Thường vụ huyện uỷ khẳng định: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong Đảng bộ; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; tạo thành động lực đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức hơn trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân; có chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với Nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội; có sự tích cực hơn trong công tác. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng đảng được chú trọng cả 3 về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tuy nhiên một số cấp uỷ chưa thật sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa nhiều, một số nơi việc đưa các nội dung của Chỉ thị với sinh hoạt thường kỳ của từng chi bộ, gắn với kết quả đánh giá kế hoạch học tập, làm theo của từng cá nhân hàng tháng chưa được thường xuyên. Các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị chưa phát huy tối đa và sự lan toả sâu rộng trong quần chúng chưa nhiều.

Với những kết quả và hạn chế sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện uỷ yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung triển khai tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

2- Tiếp tục tổ chức triển khai tổ chức học tập, làm theo Bác với các nội dung trong chuyên đề toàn khoá“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3- Cấp uỷ các cấp, đứng đầu là đồng chí Bí thư cấp ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

4- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. 

5- Lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện  bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hằng năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018);

          Rà soát, lựa chọn 01 việc cụ thể, thiết thực (không phải nội dung đăng ký đột phá năm 2018), đăng ký thực hiện từ ngày 10.5.2018 đến ngày 10.6.2018; lãnh đạo tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ huyện uỷ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 157-KH/HU ngày 09.5.2018.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị tại cơ sở.

7- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Đảng, cơ quan, đơn vị hằng tháng; lấy kết quả đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức.

8- Thực hiện kịp thời công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ghi nhận kết quả hai năm thực hiện, huyện Sông Mã đã có 04 tập thể và 01 cá nhân được tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

                                                             T/h: Nguyễn Bình - BTG huyện ủy

Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 443
  • Trong tuần: 2,627
  • Tất cả: 264,266
Đăng nhập