UBND huyện Sông Mã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Sông Mã giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 25/01/2021, UBND huyện Sông Mã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Sông Mã giai đoạn 2020 - 2025 với những nhiệm vụ như sau:

1. Nhiệm vụ chung

Phấn đấu trong giai đoạn 2020 - 2025, chỉ số CCHC (PAR INDEX) duy trì nằm trong nhóm 5 huyện, thành phố đứng đầu toàn tỉnh; duy trì chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hàng năm đạt trên 90%.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

- Về chỉ đạo điều hành công tác CCHC: Hàng năm, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 100% UBND cấp xã được thẩm định, đánh giá Chỉ số CCHC; trên 30% các cơ quan, đơn vị trực thuộc,  UBND cấp xã được kiểm tra trực tiếp về công tác CCHC.

- Về cải cách thể chế:

+ Đảm bảo 100% văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát.

+ Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đã phân cấp cho địa phương để xây dựng hệ thống văn bản của huyện liên quan đến đối tượng là người dân.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành của địa phương.

+ Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương. Tổ chức các hội thi tìm hiểu về CCHC.

- Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

+ Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC so với quy định; 100% TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; cấp huyện, cấp xã công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC Cổng Thông tin điện tử; 100% TTHC tiếp nhận trả kết quả trước và đúng hạn; bảo đảm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên 80% TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại chỗ (tiếp nhận và trả kết quả ngay); Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%. Phấn đấu từ năm 2022, 100% xã, thị trấn thực hiện mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông hiện đại.

+ Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC theo quy định; thường xuyên rà soát, đề nghị cắt giảm về quy trình thời gian giải quyết TTHC; thông báo công khai, niêm yết và thực hiện các quy trình TTHC đã được UBND tỉnh công bố.

+ Tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và Nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để Nhân dân giám sát việc thực hiện; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

+ 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bố trí số lượng cấp phó đúng quy định; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng số lượng biên chế hành chính, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện không vượt quá số lượng được giao.

+ Sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; Rà soát, sắp xếp các bản chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Thực hiện theo đúng quy định về phân cấp do UBND tỉnh, Huyện ủy ban hành.

+ Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách công vụ:

+ Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Thực hiện tuyển dụng công chức (bao gồm cả thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận) đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.100% công chức, viên chức được bổ nhiệm đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

+ Triển khai thực hiện các quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra chế độ công vụ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

+ Đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của tỉnh, huyện; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã, tiến tới thực hiện đánh giá năng lực chuyên môn công chức cấp huyện.

- Về cải cách tài chính công:

+ Duy trì việc giao quyền tự chủ cho 100% cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thuộc đối tượng giao quyền tự chủ. 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được xử lý kịp thời; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm đạt từ 90% trở lên.

+ Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục dành một phần nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành ngân sách. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

- Về hiện đại hóa hành chính:

+ 100% các văn bản chỉ đạo, thông tin điều hành của các cơ quan nhà nước được cập nhật, xử lý qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% cơ quan nhà nước cấp huyện, xã ứng dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của tỉnh;

+ 70% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; trong đó 70% đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 60% dịch vụ hành chính công trực tuyến phát sinh hồ sơ; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 bình quân đạt tối thiểu 50%;

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

+ Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp được xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900: 2015; 100% các TTHC được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900: 2015.

+ Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của huyện và UBND cấp xã theo mô hình Chính quyền điện tử với các chức năng cung cấp các dịch vụ công đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp; duy trì Cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện.

+ Vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thị trấn. Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tại mỗi cơ quan hành chính Nhà nước. Sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền cho 100% các máy tính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục sử dụng hệ thống phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Xem chi tiết văn bản tại đây: 32.signed.pdf

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 2,991
  • Tất cả: 800,669
Đăng nhập