# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
11 1637/QĐ-UBND Quyết định 1637/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 03/07/2018
12 1493/QĐ-UBND Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 21/06/2018
13 1170/QĐ-UBND Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 25/05/2018
14 749/QĐ-UBND Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tư Pháp 11/04/2018
15 425/QĐ-UBND Quyết định 425/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 01/03/2018
16 1120/QĐ-UBND Quyết định 1120/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc 18/05/2018
17 3179/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Sơn La 12/12/2017
18 2224/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La 07/09/2018
19 994/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/05/2018
20 2012/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương 17/08/2018