# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 32/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sông Mã 29/07/2016
42 31/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sông Mã 29/07/2016
43 30/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Sông Mã 29/07/2016
44 25/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Sông Mã 11/06/2015
45 24/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên&Môi trường 11/06/2015
46 23/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Sông Mã 11/06/2015
47 22/2015/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Sông Mã 11/06/2015
48 21/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Sông Mã 11/06/2015
49 01/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND huyện Sông Mã. 05/10/2018
50 744/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ 2- năm 2018. - Quyết định ban hành bộ câu hỏi - đề cương đáp án phần thi kiến thức tại hội thi 17/08/2018