# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
11 30/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện Sông Mã 29/07/2016
12 25/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Sông Mã 11/06/2015
13 24/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên&Môi trường 11/06/2015
14 23/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Sông Mã 11/06/2015
15 22/2015/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Sông Mã 11/06/2015
16 21/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Sông Mã 11/06/2015
17 01/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND huyện Sông Mã. 05/10/2018
18 744/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ 2- năm 2018. - Quyết định ban hành bộ câu hỏi - đề cương đáp án phần thi kiến thức tại hội thi 17/08/2018
19 613/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 08/07/2018
20 631/TB-UBND Thông báo công khai đấu giá QSD 05 thửa đất thu hồi của CTCP lương thực Sơn la tại tổ DP 5 thị trấn Sông Mã. 05/07/2018