# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
11 2021/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 21/08/2018
12 2120/QĐ-UBND Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tài Chính 29/08/2018
13 2104/QĐ-UBND Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/08/2018
14 2021/QĐ-UBND Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Công Thương 21/08/2018
15 1989/QĐ-UBND Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công Nghệ 15/08/2018
16 1889/QĐ-UBND Quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 02/08/2018
17 1841/QĐ-UBND Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/07/2018
18 1637/QĐ-UBND Quyết định 1637/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 03/07/2018
19 1493/QĐ-UBND Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 21/06/2018
20 1170/QĐ-UBND Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 25/05/2018