# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 592/QĐ-UBND Quyết định giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Sông Mã năm 2019 06/03/2019
2 593/QĐ-UBND Quyết định về việc giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã năm 2019 06/03/2019
3 594/QĐ-UBND Quyết định giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Sông Mã năm 2019 08/03/2019
4 1847/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ 27/12/2018
5 29/QĐ-UBND Quyết định giao cơ cấu ngạch, mã số cho các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2019 14/01/2019
6 28/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức theo vị trí việc làm cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 14/01/2019
7 01/2018/TT-VPCP Thông tư 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018
8 322/KH-TTHĐND Kế hoạch tổ chức HN triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. 30/10/2018
9 323/KH-TTHĐND Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu. 30/10/2018
10 2013/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La 17/08/2018