# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 29/QĐ-UBND Quyết định giao cơ cấu ngạch, mã số cho các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2019 14/01/2019
2 28/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức theo vị trí việc làm cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 14/01/2019
3 2013/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La 17/08/2018
4 2021/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 21/08/2018
5 2120/QĐ-UBND Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tài Chính 29/08/2018
6 2104/QĐ-UBND Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/08/2018
7 2021/QĐ-UBND Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Công Thương 21/08/2018
8 1989/QĐ-UBND Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công Nghệ 15/08/2018
9 1889/QĐ-UBND Quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 02/08/2018
10 1841/QĐ-UBND Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/07/2018