# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 592/QĐ-UBND Quyết định giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Sông Mã năm 2019 06/03/2019
2 593/QĐ-UBND Quyết định về việc giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã năm 2019 06/03/2019
3 594/QĐ-UBND Quyết định giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Sông Mã năm 2019 08/03/2019
4 1847/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ 27/12/2018
5 29/QĐ-UBND Quyết định giao cơ cấu ngạch, mã số cho các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2019 14/01/2019
6 28/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức theo vị trí việc làm cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 14/01/2019
7 2013/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La 17/08/2018
8 2021/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 21/08/2018
9 2120/QĐ-UBND Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tài Chính 29/08/2018
10 2104/QĐ-UBND Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/08/2018