# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 QUYẾT ĐỊNH: V/v: Công bố chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử
2 01/NQ-UBBC Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC, ngày 25/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25/05/2016
3 994/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 26/04/2016
4 Kế hoạch số 116/KH-UBND Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Sông Mã 03/06/2016
5 Quyết định số 1134/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Sông Mã 10/05/2016
6 37/KH-BCĐ Kế hoạch, Thể lệ, câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi "Tìm hiểu về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Sơn La 18/05/2016
7 240/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT theo chế độ cử tuyển năm 2016 17/08/2016
8 241/TB-UBND Thông báo tuyển dụng bổ sung, thay thế viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2016 17/08/2016
9 242/TB-UBND Thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư thuộc sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2016 17/08/2016
10 286/TB-UBND Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng bổ sung, thay thế viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2016 26/09/2016