Trang chủ > Người dân > Ý kiến công dân

HĐND huyện Sông Mã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

( 11-03-2016 11:16:00  )
 
Thời gian qua, Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã đã có sự cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri; giám sát, tiếp công dân... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Các nghị quyết của HĐND huyện và các xã, thị trấn đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào thực tiễn địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 

Đồng chí Lò Văn Sinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Cùng với thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, quyết định những vẫn đề quan trọng của địa phương từ đầu năm, đến nay HĐND chú trọng 2 vấn đề: Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Quyết định số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện tiếp tục chủ động tích cực triển khai các chương trình công tác đề ra, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

 

Tìm hiểu được biết, thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Namhuyện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch, bàn thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thực hiện chức năng giám sát, Thường trực HĐND huyện triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra. Việc giám sát tại các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, thông qua xem xét, kiểm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp; xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện... Thành lập các đoàn, thực hiện giám sát về nhiều lĩnh vực, như: Giám sát việc triển khai thực hiện chính sách và đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2015; việc thu ngân sách trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát trên địa bàn. Qua các cuộc giám sát, khảo sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, giúp UBND huyện khắc phục trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện còn giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kịp thời, khắc phục những sai sót trong việc ban hành nghị quyết kỳ họp thứ 5 của HĐND các xã, thị trấn. Duy trì công tác tiếp dân hàng tháng; theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện theo kế hoạch. Trong 8 tháng, đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 36 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 3.100 cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, nâng cấp đường giao thông, cân đối đất sản xuất... Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu phân tích, trả lời tại chỗ hoặc tiếp thu chuyển các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

 

Thời gian tới, HĐND huyện Sông Mã tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Sông Mã phát triển bền vững.