Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Về việc phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2018

( 17-10-2018 09:35:00  )
 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

 HUYỆN SÔNG MÃ

BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

 
   

 


Số: 09/CV-BVĐ

Về việc phát động ủng hộ

Quỹ vì người nghèo năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Sông Mã, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

          Kính gửi: -Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Sông Mã.

                          - Các tổ chức thành viên MTTQVN huyện;

                  - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các xã, thị trấn;

         

Trong những năm qua, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Trong năm 2017, Quỹ vì người nghèo huyện đã nhận được sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân với số tiền 487.595.000đ. Với số tiền được các tổ chức và cá nhân ủng hộ, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên 150 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; hỗ trợ 17 hộ gia đình xoá nhà ở dột nát trên địa bàn...Trong năm, Công đoàn và Đoàn Thanh niên - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sông Mã đã hỗ trợ trực tiếp làm nhà đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo tại xã Chiềng Sơ…tổng số tiền đã giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2018 là 445.000.000đ.

Thực hiện kế hoạch số 130/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về triển khai thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11/2018) và với tinh thần “Sông Mã chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Sông Mã tiếp tục phát động và kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức, các hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện ủng hộ tiền xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” huyện Sông Mã năm 2018 như sau:

1. Mức ủng hộ:

Mức đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp là tuỳ lòng hảo tâm. Song, để có nguồn kinh phí hỗ trợ thiết thực đối với người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thống nhất trong tổ chức thực hiện, Ban Vận động huyện kêu gọi, xin ủng hộ tối thiểu như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 01 ngày lương;

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; nhân viên hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế 20.000đ/người

- Đối với các khu dân cư 10.000đ/hộ (trừ hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách, người già cô đơn, người mất sức lao động);

- Các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thể ủng hộ bằng tiền ít nhất từ 1.000.000đ trở lên/doanh nghiệp, tổ chức hoặc đăng ký giúp đỡ hộ nghèo làm nhà “Đại đoàn kết” năm 2018.

- Đối với các tổ chức cá nhân có điều kiện có thể đóng góp nhiều hơn…

*) Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ vận động ủng hộ 01 lần/năm; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng đã ủng hộ tại cơ quan thì gia đình không phải ủng hộ ở nơi cư trú.

2. Hình thức ủng hộ:

Để thống nhất theo dõi các đối tượng ủng hộ và quản lý chặt chẽ các nguồn ủng hộ, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” đề nghị:

- Tất cả các đơn vị trường học (Trừ các trường THPT): Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện làm đầu mối tiếp nhận.

- Các đơn vị trạm ý tế: Trung tâm Y tế huyện làm đầu mối tiếp nhận.

- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản; các hộ dân: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn làm đầu mối tiếp nhận.

- Các trường THPT (nếu chưa ủng hộ về Sở); lực lượng vũ trang các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác còn lại: Ủng hộ về số tài khoản: 3761.0.1065068.91046 Kho bạc Nhà nước huyện Sông Mã hoặc bộ phận thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Các cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận sau khi nhận đóng góp ủng hộ đủ tiến hành tổng hợp, lập danh sách và nộp về số tài khoản 3761.0.1065068.91046 hoặc bộ phận thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ vào quỹ “Vì người nghèo” huyện qua tài khoản tại kho bạc Nhà nước huyện: Sau khi ủng hộ, trân trọng đề nghị quý cơ quan thông báo về Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện hoặc Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện để theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền.

3. Thời gian ủng hộ: Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Trên đây là nội dung tổ chức triển khai phát động chung tay giúp đỡ người nghèo năm 2018 của Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Sông Mã. Trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình, chia sẻ, đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo huyện năm 2018 và các năm tiếp theo./.

         

Nơi nhận

 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Vận động tỉnh;

- Thường trực huyện uỷ;

- Thường trực HĐND;

- UBND huyện;

- Như kính gửi;

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện;

- Các thành viên Ban vận động QVNN huyện;

- Lưu./.

TM. BAN VẬN ĐỘNG

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Thào A Sử