Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

UBMTTQVN xã Mường Hung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

( 27-04-2017 08:23:00  )
 
Thời gian qua, UBMTTQVN  xã Mường Hung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tăng cường tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh tế cũng như khi gặp khó khăn hoạn nạn. Từ đó góp phần quan trọng trong công tác phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

 

Để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân UBMTTQVN xã Mường Hung đã trú trọng công tác truyên truyền những chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Hung đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Từ đó nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đông đảo cản bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận xã còn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động dó MTTQ phát động từ đó đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Để cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đạt hiệu quả, Mặt trận tổ quốc xã đã phát động người dân trên địa bàn thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vốn vay và kỹ thuật để xoá đói, giảm nghèo. Từ cuộc vận động đã xuất hiện thêm nhiều điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình như: Mô hình cải tạo vườn nhãn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cho thu nhập cao trên 200 triệu đồng/ năm. Đến nay toàn xã đã có 36 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong đó: cấp Trung ương 01 hộ, cấp tỉnh 4 hộ, cấp huyện 16 hộ, cấp xã 15 hộ.

Điển hình như mô hình vườn cây ăn quả của gi đình anh Vũ Văn Liên bản Hát 8 xã Mường Hung. Từ diện tích đất vườn trên 3 ha chủ yếu là giống nhãn cỏ anh đã mạnh dạn cải tạo triết, ghép diện tích nhãn hiện có và trồng thêm nhiều loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao khác như: xoái thái, bưởi da xanh, bưởn diễn, phật thủ, mít, chanh 4 mùa. Trừ chi phí đầu tư ban đầu hàng năm gia đình anh cũng thu về gần 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó Mặt trận tổ quốc xã Mường Hung đã làm tốt công tác phối hớp với các tổ chức thành viên trong việc xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình gặp thiên tai, hoả hoạn, các gia đình chính sách, neo đơn, trẻ mồ côi cơ nhỡ, người bất hạnh trong cuộc sống, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về quan điểm lãnh đạo đúng đắn của các cấp uỷ Đảng trong tình hình mới.

Đến nay xã Mường Hung có 772 hộ đạt Gia đình đạt gia đình văn hoá, chiếm 38%, 12 bản đạt tiêu chuẩn văn hoá chiếm 27 %. ; Hàng năm, Ban công tác Mặt trận các bản đều tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc thông qua các phần hội, phần lễ của Ngày hội và tổ chức cho các gia đình, bản đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa.

Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo UB MTTQ xã Mường Hung sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong toàn xã góp phần xây dựng xã Mường Hung ngày càng phát triển  về kinh tế vững chắc về Quốc phòng an ninh.

 T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã