Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Sông Mã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở

( 21-06-2018 09:17:00  )
 
Với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở huyện Sông Mã đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hằng năm, huyện đã xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị và 19 UBND xã, thị trấn đã tổ chức được 101 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút 9.669 lượt người nghe; Hội đồng PBGDPL huyện đã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và Đồn biên phòng Mường Cai tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến giáo dục ở các xã biên giới Chiềng Khương, xã Mường Sai, xã Mường Hung với tổng số 420 lượt nghe; Đài TH-TH huyện xây dựng 6 tin, bài về phổ biến pháp luật và phát 19 lần trên loa truyền thanh ở UBND các xã, thị trấn.

 

(Đ/c Nguyễn Đình Ngưu – PCT UBND huyện, Chủ tịch HĐPBGDPL huyện quán triệt Hội nghị)

 

Việc tuyên truyền được mở rộng đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn. Thông qua nhiều hình thức: hội nghị tập huấn;  Nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng PBGDPL tỉnh , các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đất đai, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Khoáng sản, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Cư trú, Luật Biên giới quốc gia... Ngoài ra, huyện còn tăng cường phổ biến chính sách mới trong các văn bản pháp luật; công tác cải cách tư pháp; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới giúp người dân nhận rõ trách nhiệm để tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới…

 

 

(Đ/c Quàng Văn Tiện – Trưởng Phòng Tư pháp, PCT HĐ PHPBGDPL huyện triển khai luật khiếu nại, tố cáo, Luật Hộ tịch)

  

(Đ/c Báo cáo viên Bộ đội biên Phòng triển khai Luật Biên giới quốc gia, luật cư trú)

 

Công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước được thực hiện có hiệu quả, huyện tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, duy trì và bổ sung đầu sách cho tủ sách pháp luật; chỉ đạo phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Đến nay 19 xã, thị trấn đã triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đối với hương ước, quy ước không phù hợp, 100% các bản, tổ dân phố có hương ước quy ước không trái với quy định của pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn có 485 tổ hòa giải hoạt động nền nếp, hiệu quả. 6 tháng qua, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 46/53 vụ việc, đạt tỷ lệ 87%, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng PBGDPL huyện, kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lựa chọn, đánh giá những mô hình tuyên truyền, PBGDPL hay, phù hợp có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người dân ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng trọng điểm...

Thực hiện: Đ/c Hà Văn Thập – Tư pháp