Trang chủ > Văn bản chỉ đạo

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO ANTT Ở CƠ SỞ, NĂM 2016

( 26-05-2016 08:15:00  )
 

          - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Hiện nay Công an tỉnh Sơn La đã cung cấp bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT ở cở sở và được UBND huyện Sông Mã đăng tải lên nội dung cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://songma.sonla.gov.vn

         - UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo 2968 huyện, xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai thác, sử dụng bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT tại cơ sở./.