Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất và giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất; giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

( 14-07-2018 09:14:00  )
 

Ngày 13/07/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất và giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất; giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

Xem chi tiết tại đây: