Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

QĐ V/v bãi bỏ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc giao UBND các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh

( 21-07-2018 09:12:00  )
 

Ngày 20/07/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc giao UBND các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết tại đây: