Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2019 của UBND huyện Sông Mã

( 28-01-2019 01:25:00  )
 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, đồng thời cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ngày 16/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2019 với những nội dung tuyên truyền như sau :

1. Các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh năm 2019

- Tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

         - Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Chú trọng phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phong trào "Dân vận khéo"; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường thanh tra công vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân...

         - Thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Trong đó tập trung vào các nội dung:

         + Đẩy mạnh đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác quảng bá, xúc tiến thương mại; chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý chất lượng, xây dựng, công bố và quản lý thương hiệu sản phẩm; phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

          + Tuyên truyền việc đẩy mạnh thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để làm đầu mối liên kết, hỗ trợ hộ gia đình trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết, đầu tư phát triển các vùng cây ăn quả trên địa bàn, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

+ Chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh.

         - Tuyên truyền việc quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Việc chấn chỉnh, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, truyền thông; các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

- Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trọng tâm là: Việc quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, an ninh địa phương; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; Về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam... Tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và hoạt động của các phần tử cơ hội, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực

2. Các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh

2.1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (có kế hoạch riêng)

2.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)

-   Ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc.

-   Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam;

-   Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

2.3 Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

-   Giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta.

-  Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.

-   Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

-   Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “Quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.4. Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019):

-  Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược.

-   Những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

         - Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

         2.5. Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019) (theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 27/8/2018 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy)

2.6. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

-  Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

-  Tuyên truyền việc thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-  Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

2.7. Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02.9.1945 - 02.9.2019)

-  Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

-  Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia....

-    Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5.6.1889-5.6.2019) Trưởng ban Thường trực Quốc hội ; 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4.11.1909-4.11.2019) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

 Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng,  những cống hiến to lớn của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng.

          4. Ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh: Thực hiện theo Nghị định số: 145/2013/NĐ-CP,ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Không tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm lẻ 5 và năm khác, tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của mỗi huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa bàn, cơ quan, đơn vị.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019 !

- Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) !

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 !

- Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) !

- Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) !

- Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thàng công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) !

- Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) !

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

Xem chi tiết văn bản tại đây: