Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Sơn La năm 2019

( 24-01-2019 10:49:00  )
 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, trong việc xây dựng gia đình văn hóa; bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa. Đồng thời để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31/12/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa X về xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Giai đoạn 2015 - 2020. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND  ngày 21/01/2019 về việc triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Sơn La năm 2019 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ 

-   Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  năm 2019.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động và tổng hợp kết quả đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Bản văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP  Ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ  quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”:  xây dựng, ban hành thang điểm chấm và cách chấm điển  đối với việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

-  UBND tỉnh công nhận và biểu dương khen thưởng các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2014-2018. ( Thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”).

 - Báo cáo kết quả hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  hàng tháng, quý; 6 tháng và báo cáo năm.  

-   Kiểm tra kết quả việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La năm 2019.

 - Tổ chức bình xét Tổng hợp các danh hiệu văn hóa năm 2019 và đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2020.

2. Chỉ tiêu năm 2019

- Danh hiệu Gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt  67%

- Danh hiệu Bản, tổ dân phố văn hóa toàn tỉnh đạt  36%

- Danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa toàn tỉnh đạt  96%

 

Chi tiết văn bản xem tại đây: