Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Hướng dẫn số 144/HD-SNV ngày 24/01/2019

( 28-01-2019 01:46:00  )
 

Ngày 24/01/2019, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Hướng dẫn số 144/HD-SNV về việc thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng; mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết văn bản tại đây: