TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Phiên 25/10/1964 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 0942765532  
2 Tòng Văn Kiến 13/5/1967 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lò Văn Thiêm 05/5/1966 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lò Văn Hạnh 06/6/1977 Trung cấp SC Chủ tịch UBND 0911460677  
5 Nguyễn Văn Tam 8/10/1977 Đại học   Phó Chủ tịch UBND 0915900877  
6 Lường Văn Phính 15/11/1967 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 01246354684  
7 Tòng Văn Thiên 20/10/1967 Đang học TC TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lường Văn Quý 14/4/1984 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Oanh 12/3/1984 Đang học ĐH SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Đèo Văn Thưởng 05/9/1961 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Đèo Văn Hùng 28/3/1983 Đại học TC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Lò Văn Minh 12/7/1973 Trung cấp TC Trưởng Công an    
13 Quàng Văn Tâm 2/3/1970 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lò Tư Duy 24/7/1988 Cao đẳng   Tài chính - Kế toán    
15 Lò Thị Lan 6/9/1981 Đại học   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Lò Văn Viên 15/12/1990 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Lò Văn Miền 1/7/1986 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
18 Lò Văn Đoàn 13/4/1969 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
19 Lò Văn Chiến 09/8/1965 Trung cấp SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
20 Lò Văn Sinh 05/4/1981 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
21 Lò Văn Học 26/3/1983 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Tòng Văn Xôm 1/9/1986 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Lò Thị Dung 10/4/1994 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
24 Cà Văn Nghĩa 8/11/1981 Trung cấp   Văn hoá - Xã hội    
XIV Xã Chiềng En             
1 Hà Văn Thuông 5/11/1964 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01668968727  
2 Lò Văn Xuân 16/11/1977 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Hà Văn Dinh 15/6/1961 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lò Văn Tới 6/12/1969 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01668968919  
5 Lò Văn Tiện 11/7/1968 Trung cấp SC Phó Chủ tịch UBND 0948174683  
6 Lường Văn Chính 4/3/1960 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND    
7 Hà Văn Cương 15/4/1988 Trung cấp SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Văn Hoàng 16/04/1984 Trung cấp SC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Thím 9/9/1968 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Lò Thị Huy 23/3/1984 Trung cấp   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Lường Giang Nam 3/10/1959   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Hà Văn Tuân 20/01/1983 Trung cấp SC Trưởng Công an     
13 Hà Ngọc Bính 16/10/1963 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lò Văn Lắm 1/1/1983 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
15 Lò Văn Lập 03/10/1987 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
16 Hà Anh Tuấn 24/04/1981 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Hà Ngọc Biện 5/5/1963 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
18 Tòng Văn Tiện 6/6/1985 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
19 Quàng Văn Nú 8/10/1982 Đại học SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trường)    
20 Lường Văn Doai 19/06/1982 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD>)    
21 Lường Văn Cường 07/10/1990 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Chá A Chứ 12/8/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Lường Văn Chaư 13/4/1962 Trung cấp TC Tư pháp - Hộ tịch    
24 Cà Văn Khánh 02/9/1989 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội    
25 Lường Văn Đôi  26/4/1977 Đại học   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)