TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Đoán 16/02/1964 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01236799166  
2 Sùng A Sênh 18/4/1979 Kĩ Thuật viên, Đang học ĐH SC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lường Văn Sam 10/6/1964 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lò Văn Doan 05/05/1981 Đại học TC Chủ tịch UBND 01683040600  
5 Quàng Văn Sáng 19/9/1958 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND    
6 Lường Thị Thiên 6/9/1973 Trung cấp SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
7 Quàng Văn Hà  19/12/1972 Trung cấp SC Phó Chủ tịch UBND 01242169736  
8 Lường Văn Quyết 20/6/1989 Cao đẳng SC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Loan 15/10/1984 Trung cấp   Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Mùa A Dế 27/11/1982 Đại học SC Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Cà Văn Dũng 08/11/1983 Trung cấp   Trưởng Công an    
12 Quàng Văn Ngoãn 8/10/1978 Trung cấp   Chỉ huy trưởng Quân sự    
13 Phạm Long Quân 1/6/1986 Cao đẳng   Tài chính - Kế toán    
14 Vì Thị Thiệu 10/12/1992 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
15 Vì Văn Siếm 08/7/1990 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Lường Thành Luân 03/4/1990 Cao đẳng nghề   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng Cấp ủy)    
17 Lò Văn Thực 20/5/1981 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
18 Lường Văn Oan 09/12/1980 Trung cấp TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
19 Tòng Văn Diên 10/11/1979 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
20 Tòng Văn Sọi 16/02/1961     Tư pháp - Hộ tịch    
21 Lò Minh Trang 31/7/1991 Đại học   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Lường Văn Tiến 20/10/1974 Trung cấp TC Văn hóa - Xã hội     
23 Tòng Văn An 4/6/1986 Đại học   Văn hóa - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)