TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Loan 15/3/1962 Trung cấp SC Bí thư Đảng uỷ 0986253495  
2 Lò Văn Linh 1/11/1984 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
3 Lò Văn Tuấn 02/4/1977 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01698924919  
4 Lò Văn Thâng 22/9/1964 Trung cấp   Phó Chủ tịch UBND    
5 Lò Văn Hoán 11/5/1964 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 0984877536  
6 Lò Văn Nước 6/12/1982 Trung cấp TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
7 Lò Văn Thành 2/6/1989 Cao đẳng   Bí thư Đoàn TNCS HCM    
8 Lò Thị Phượng 18/9/1981 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
9 Lò Văn Điện 18/9/1966 Đang học TC SC Chủ tịch Hội Nông dân    
10 Vì Văn Hoan 02/01/1980 Đang học ĐH   Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
11 Lò Văn Thưởng 04/11/1965 Sơ cấp SC Trưởng Công an    
12 Nguyễn Thị Phương 15/2/1981 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
13 Lò Văn Thức 10/12/1992 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
14 Hà Văn Óng 20/2/1969 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
15 Lò Văn Sâm 10/3/1984 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
16 Dạ Bả Hụ  19/6/1987 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Cầm Thị Hương Lan 27/6/1993 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
18 Lò Văn Duân 16/9/1985 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
19 Cà Văn Tuấn 26/12/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Sùng A Vừ 07/9/1989 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Cà Thị Kinh 12/11/1991 Đại học   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Lò Văn San 04/9/1959     Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)    
23 Ngô Xuân Hữu 25/10/1990 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội