TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Quàng Thế Tiện 06/7/1969 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ    
2 Quàng Văn Minh 24/8/1982 Đại học TC Phó Bí thư Đảng ủy    
3 Lành Xuân Hảo 01/11/1980 Trung cấp SC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lò Văn Thảnh 28/4/1978 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 01257515424  
5 Lò Văn Xuân 8/11/1979 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01243577899 Nanghiusm@gmail.com
6 Vũ Văn Sử 01/3/1971 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND    
7 Lò Văn Độ 04/5/1962 Trung cấp SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Văn Chấn 06/5/1984 Đang học ĐH   Bí thư Đoàn TNCSHCM    
9 Vì Thị Trang 08/10/1984 Đại học   Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ    
10 Lành Văn Ngọc 09/3/1981 Đại học   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Lành Văn Tình 18/3/1976 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Cà Văn Hoàn 02/9/1962 Trung cấp SC Chỉ huy trưởng Quân sự    
13 Lò Văn Hùng 15/3/1964 Trung cấp SC Tài chính - Kế toán    
14 Giàng A Thanh 20/6/1985 Đang học ĐH   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND) 01257515424  
15 Cà Văn Nghiên 28/01/1987 Đại học   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
16 Cà Văn Hươi 21/9/1968 Đang học ĐH SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Lương Thái Sơn 18/12/1982 Đại học SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
18 Lường Thị Mi 27/8/1982 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
19 Nguyễn Huy Hoàng 27/11/1976 Đại học   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Lường Văn Chấm 3/10/1960   TC Tư pháp - Hộ tịch    
21 Quàng Văn Hồng 14/9/1982 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Hoàng Minh Châu 19/9/1963 Trung cấp TC Văn hóa - Xã hội    
23 Lò Văn Loan 28/8/1964 Sơ cấp SC Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)