TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Loan 23/9/1965 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01233734647  
2 Tòng Khánh Dư 08/3/1981 Đại học TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Vì Văn Khiêm 18/9/1984 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Tòng Văn Việt 10/11/1981 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 0903425181  
5 Vì Thị Thanh 15/3/1982 Sơ cấp TC Phó Chủ tịch UBND 0949461683  
6 Nguyễn Văn Quân 26/2/1982 Trung cấp SC Phó Chủ tịch UBND 01239168079  
7 Lò Văn Thân 16/5/1958 Trung cấp  SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Thị Đài 27/7/1989 Trung cấp   Bí thư Đoàn TNCSHCM    
9 Vì Thị Yến 23/7/1984 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Tòng Văn Thiên 03/2/1958   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
11 Lò Văn Chi     01/7/1968 Trung cấp TC Trưởng Công an    
12 Lò Văn Thuỷ 29/11/1978 Cao đẳng TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
13 Hoàng Văn Thạch 26/01/1967 Trung cấp SC Tài chính - Kế toán    
14 Phạm Thị Duyên 7/10/1989 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND) 0969980766 phamthiduyen.ms@gmail.com
15 Cầm Văn Hùng 24/4/1982 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
16 Phặng A Dênh 15/3/1987 KTVTH SC Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
17 Nguyễn Kim Toàn 13/3/1985 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
18 Quàng Văn Kiện 19/10/1981 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
19 Lò Văn Phượng 26/3/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Giàng A Tạ 10/10/1987 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Mùa A Ré 28/10/1992 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Quàng Văn Chiêu 19/01/1972 Đại học SC Văn hoá - Xã hội (Văn hóa, thể thao và du lịch)    
23 Sộng Chái Mua 07/5/1987 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)