TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Nhung 22/8/1970 Đang học ĐH SC Bí thư Đảng uỷ 02123736626  
2 Lò Văn Sươi 3/11/1972 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lò Văn Chiêu 16/2/1965 Trung cấp SC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lường Văn Thân 22/12/1958 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01234742954  
5 Lò Văn Duyến 11/8/1976 Đại học   Phó Chủ tịch UBND 0946247578  
6 Cầm Văn May 30/7/1983 Đang học TC TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
7 Lò Văn Thạch 07/10/1982 Đang học ĐH TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
8 Lường Thị Quý 24/01/1988 Trung cấp   Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
9 Lò Văn Tới 17/2/1974 Trung cấp   Chủ tịch Hội Nông dân    
10 Lò Văn Khâm 14/5/1964 Trung cấp TC Trưởng Công an    
11 Bạc Cầm Sim 30/8/1974 Đang học ĐH SC Chỉ huy trưởng Quân sự    
12 Lường Văn Phong 06/01/1981 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
13 Lò Văn Khải 29/10/1982 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
14 Lò Văn Nhưỡng 24/04/1972 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
15 Lò Thị Tới 6/1/1986 Đại học SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Lò Thị Thu 02/05/1984 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
17 Vừ A Ly 15/4/1984 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
18 Giàng A Tếnh 03/071978 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
19 Lò Văn Tướng 01/12/1982 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Lò Thị Tuyền 15/12/1992 Đại học   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Cà Văn Ngoãn 2/12/1966   SC Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)    
22 Lường Văn Tuân 10/9/1986 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội