TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Vì Văn Uy  10/2/1961 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ    
2 Bùi Văn Thuỷ 21/9/1981 Đại học TC Phó Bí thư Đảng ủy    
3 Hoàng Văn Thân 12/12/1962 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Sồng A Chư 28/12/1960 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01293195766  
5 Quàng Văn Long 02/6/1972   TC Phó Chủ tịch UBND 0942448543  
6 Lò Văn Thịch 18/3/1977 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 01629932655  
7 Vàng A Dủa 14/02/1980 Đại học TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lương Mạnh Việt 28/7/1980 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Nguyễn Thị Hạnh 24/3/1983 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Cầm Văn Đức 02/10/1962 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
11 Lò Văn Ong 11/9/1979 Đang học TC   Chủ tịch Hội Nông dân    
12 Sồng A Nại 15/7/1983 Trung cấp TC Trưởng Công an    
13 Cầm Văn Hoàng 05/01/1985 Trung cấp   Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lương Thị Hưng 20/4/1982  Đại học  SC Tài chính - Kế toán    
15 Lò Văn Khiêm 29/5/1975 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
16 Hà Văn Linh 25/10/1993 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Cà Văn Xoan 03/2/1983 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)   caxoanvpmh1983@gmail.com
18 Cà Văn Cương 08/8/1986 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
19 Vì Thị Vân Thành 14/02/1980 Trung cấp   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
20 Đỗ Văn Thông 06/5/1995 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Bạc Cầm Nghiệp 06/5/1985 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Phạm Thị Việt Hà 29/2/1992 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Vũ Đình Biên 11/5/1985 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội    
24 Lương Văn Phúc 6/5/1987 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội