TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Sộng Páo Nênh 02/9/1960 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01682483452  
2 Sồng Bả Sạ 16/5/1975 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lường Văn Hoả 24/4/1974 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lường Văn Biến 6/11/1959 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 0987246698  
5 Lò Văn Thi 14/01/1975 Đang học ĐH TC Phó Chủ tịch UBND    
6 Sộng Bả Nênh 03/9/1988 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 01686462524  
7 Lường Văn Thương 21/3/1981 Trung cấp   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lường Văn Thuông 4/2/1984 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Thiết 27/02/1981 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Lò Thị Phượng 3/12/1981 Đại học TC Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Sộng A Chư 15/4/1969 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
12 Phan Hoàng Phúc 23/3/1985 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
13 Lò Văn Kim 16/9/1988 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
14 Chu Thị Hương 21/10/1983 Kĩ Thuật viên SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND) 0988045272  
15 Giàng Vừ Chả 07/6/1989 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Lò Văn Phấn   5/10/1982 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
17 Sùng A Thào 15/5/1973 Trung cấp TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
18 Sùng A Vừ 13/7/1974 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
19 Tòng Thị Chiên 23/5/1981 Trung cấp TC Tư pháp - Hộ tịch    
20 Quàng Văn Thiên 23/3/1979 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Lò Văn Lả 6/12/1968 Trung cấp TC Tư pháp - Hộ tịch    
22 Quàng Văn Thưởng 02/7/1979 Trung cấp TC Văn hoá - Xã hội    
23 Lò Thị Định 5/10/1964 Trung cấp TC Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)