TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Long 23/7/1960 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01665168695  
2 Quàng Văn Biên 30/12/1965 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng ủy    
3 Quàng Văn Lả 08/6/1959 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01658830126  
4 Lầu A Của 15/10/1981 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 0977455469  
5 Vì Văn Tọi 23/8/1962 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
6 Vàng A Chống 14/11/1964 Trung cấp SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
7 Lò Văn Hoàng 15/11/1988 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
8 Lò Thị Thi 20/5/1987 Trung cấp   Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
9 Quàng Văn Loan 24/8/1970 Đang học ĐH TC Chủ tịch Hội Nông dân    
10 Cà Văn Inh 15/5/1960   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
11 Vũ Sơn Tùng 20/12/1992 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
12 Hoàng Văn Yêu 14/12/1960 Trung cấp SC Trưởng Công an    
13 Lành Văn Long 20/9/1965 Trung cấp SC Tài chính - Kế toán    
14 Đèo Thị Thuý 27/8/1989 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
15 Lò Văn Quan 20/6/1964 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Giàng A Nụ 06/9/1980 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
17 Cà Văn Bính 16/10/1968 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
18 Vì Văn Ướng 25/10/1982 Trung cấp SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
19 Nguyễn Phương Thảo 19/12/1993 Cao đẳng   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
20 Lầu Quang Trung 23/5/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Quàng Văn Pành 15/4/1960   TC Tư pháp - Hộ tịch    
22 Hà Văn Doan 12/11/1977 Đại học SC Tư pháp - Hộ tịch    
23 Hờ A Trịa 03/12/1980 Đại học TC Văn hoá - Xã hội    
24 Lò Văn Thinh 4/10/1987 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)