TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Dương 3/3/1962 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ    
2 Đèo Văn Thuận 19/08/1982 Đang học ĐH SC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lò Văn Kỷ 8/10/1986 Cao đẳng   Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lường Văn Toan 1/4/1980 Đại học TC Chủ tịch UBND 0976622054  
5 Lò Văn Thưởng 1/2/1984 Trung cấp   Phó Chủ tịch UBND 0962589320  
6 Vàng A Tủa 8/5/1985 Cao đẳng   Phó Chủ tịch UBND    
7 Vàng A Chống 12/8/1982 Đại học SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Văn Tịch 21/8/1980 Đang học ĐH   Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Dẩn 17/05/1987 Sơ cấp    Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Lò Văn Quyển 15/3/1983 Đại học   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Quàng Văn Tỉnh 10/3/1982 Trung cấp   Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Lò Văn Thươi 09/9/1982 Trung cấp   Trưởng Công an    
13 Lò Văn Phanh 15/12/1968 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lường Văn Khánh 06/12/1982 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
15 Vàng A Sít 1/3/1991 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
16 Lò Văn Vong 10/3/1977 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Đặng Thị Trang 05/02/1992 Đại học   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
18 Giàng A Trang 8/6/1976 Đang học ĐH SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
19 Lò Văn Linh 3/8/1968 Trung cấp SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trường)    
20 Lò Văn Cương 7/3/1979 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD>)    
21 Lò Văn Diện 23/6/1986 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Lò Văn Thảo 11/9/1987 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Lò Văn Thương 30/12/1979 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
24 Lò Thị Huệ 14/5/1993 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)