TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Lò Văn Thân 4/7/1979 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01658816126  
2 Lường Văn Dinh 20/12/1962 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lường Văn Than 31/11/1979 Trung cấp SC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lường Văn Dân  28/3/1960 Trung cấp SC Chủ tịch UBND 0983494395  
5 Lường Văn Len 17/1/1984 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 01654109629  
6 Lường Văn Huy 16/12/1983 Đang học ĐH SC Phó Chủ tịch UBND    
7 Cà Văn Than 15/1/1978 Đang học TC SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lường Thị Hịch   26/4/1965   TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
9 Lường Văn Thởi 12/7/1964 Đang học ĐH SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
10 Lường Văn Đông 16/01/1989 Trung cấp   Trưởng Công an    
11 Lường Văn Hiệp 16/12/1978 Cao đẳng TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
12 Bạc Cầm Bưu 16/5/1973 Trung cấp SC Tài chính - Kế toán    
13 Lường Văn Tá 19/11/1976 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND-UBND)    
14 Lường Văn Khuyến 14/9/1990 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
15 Lường Văn Tụt 19/11/1985 Trung cấp   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trường)    
16 Giàng A Chỏ 30/6/1985 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD>)    
17 Lò Thị Ngân 22/3/1991 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
18 Lò Văn Tiện 21/9/1961 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
19 Sùng A Vừ 17/4/1980 Sơ cấp, Đang học ĐH Luật SC Tư pháp - Hộ tịch    
20 Lường Văn Thương 20/6/1986 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội