TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Hoàng Minh Lược 25/8/1963 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 0943837585  
2 Lường Văn Vang 14/6/1963 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lường Văn Xoan 4/6/1979 Đại học   Phó Chủ tịch HĐND    
4 Quàng Văn Cậy 27/7/1960 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01629932633  
5 Đặng Văn Cương 12/12/1984 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 01663995955  
6 Lường Văn Thức 8/4/1985 Đại học TC Phó Chủ tịch UBND 01674924376  
7 Vì Văn Cường 6/9/1985 Trung cấp   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Cà Thị Phượng 2/4/1983 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Tiên 23/2/1975 Sơ cấp, Đang học ĐH Luật TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Lường Văn Thâm 15/4/1986 Đại học   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Cà Văn Biên 07/8/1973 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Mai Văn Thuấn 19/9/1966 Cao đẳng SC Trưởng Công an    
13 Lường Văn Lân 06/8/1980 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Ngô Thị Hải Yên 21/5/1982 Đại học   Tài chính - Kế toán    
15 Lương Tiểu Linh 28/11/1991 Đại học   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Hoàng Khánh Ly 01/9/1991 Đại học   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Hoàng Thị Quỳnh 05/5/1990 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
18 Nguyễn Phi Hùng 20/6/1964 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
19 Quàng Văn Phương 07/2/1982 Trung cấp SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
20 Vũ Huy Mạnh 18/11/1983 Trung cấp   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
21 Lường Văn Nguyên 20/10/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Lò Thanh Khiển 11/10/1982 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Lò Văn Sơn 07/10/1959   SC Tư pháp - Hộ tịch    
24 Lò Văn Thành 10/8//1965 Đại học   Văn hoá - Xã hội    
25 Quàng Văn Tuyên 15/07/1972 Sơ cấp, Đang học ĐH Luật SC Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)