TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Hà Văn Thuông 5/11/1964 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01668968727  
2 Lò Văn Xuân 16/11/1977 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Hà Văn Dinh 15/6/1961 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Lò Văn Tới 6/12/1969 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 01668968919  
5 Lò Văn Tiện 11/7/1968 Trung cấp SC Phó Chủ tịch UBND 0948174683  
6 Lường Văn Chính 4/3/1960 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND    
7 Hà Văn Cương 15/4/1988 Trung cấp SC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Văn Hoàng 16/04/1984 Trung cấp SC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Lò Thị Thím 9/9/1968 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Lò Thị Huy 23/3/1984 Trung cấp   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Lường Giang Nam 3/10/1959   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Hà Văn Tuân 20/01/1983 Trung cấp SC Trưởng Công an     
13 Hà Ngọc Bính 16/10/1963 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lò Văn Lắm 1/1/1983 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
15 Lò Văn Lập 03/10/1987 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
16 Hà Anh Tuấn 24/04/1981 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
17 Hà Ngọc Biện 5/5/1963 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
18 Tòng Văn Tiện 6/6/1985 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
19 Quàng Văn Nú 8/10/1982 Đại học SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trường)    
20 Lường Văn Doai 19/06/1982 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD>)    
21 Lường Văn Cường 07/10/1990 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Chá A Chứ 12/8/1988 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
23 Lường Văn Chaư 13/4/1962 Trung cấp TC Tư pháp - Hộ tịch    
24 Cà Văn Khánh 02/9/1989 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội    
25 Lường Văn Đôi  26/4/1977 Đại học   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)