TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Tòng Văn Chậm 3/4/1961 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ 01267207092  
2 Bạc Cầm Pản 12/12/1967 Trung cấp SC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Lò Văn Thành 13/5/1982 Đại học TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Bạc Cầm Mùi 21/3/1980 Đại học   Chủ tịch UBND 01639715811  
5 Giàng A Chả 27/10/1979 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 01679467051  
6 Lò Văn Hạnh 6/3/1983 Trung cấp SC Phó Chủ tịch UBND    
7 Lò Văn Biên 25/5/1979 Đang học ĐH   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Tòng Văn Chú 12/7/1986 Trung cấp   Bí thư Đoàn TNCSHCM    
9 Lò Thị Thơm 4/5/1980 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Bạc Cầm Soạn 02/8/1978 Trung cấp   Chủ tịch hội Nông dân    
11 Lò Văn Đoàn 9/9/1959   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Cà Văn Dương 7/10/1985 Trung cấp SC Trưởng Công an    
13 Lò Văn Muôn 14/07/1963 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Lò Văn Niếm 24/4/1989 Trung cấp   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
15 Lò Văn Chăm 14/5/1977 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND-UBND)    
16 Lò Văn Hặc 14/4/1982 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
17 Sùng Bả Hùa 17/4/1991 Cao đẳng   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trường)    
18 Lò Văn Hải 2/7/1979 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD>)    
19 Lường Văn Pế 24/5/1983 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Bạc Cầm Sương 28/10/1982 Trung cấp SC Tư pháp - Hộ tịch    
21 Lò Nguyên Định 5/12/1959   SC Tư pháp - Hộ tịch    
22 Lò Văn Thính 26/6/1986 Cao đẳng   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)    
23 Lường Văn Dũng 15/12/1983 Đại học   Văn hoá - Xã hội