Đ/c Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 31 tháng 01 năm 1967.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Mỹ - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Nguyễn Đình Ngưu – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1960.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hưng Yên - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Cầm Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12 tháng 03 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Sốp cộp – Sơn La

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12 tháng 01 năm 1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Thành – Nghệ An

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động: