Đ/c Lò Văn Sinh – Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 29 tháng 04 năm 1971

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mường Lầm - Sông Mã

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Quàng Văn Sâm – Thường Trực HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24 tháng 06 năm 1960

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Sông Mã

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động: