Đ/c Nguyễn Tiến Hải – Chánh văn phòng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 19 tháng 03 năm 1975

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Quỳnh Lưu – Nghệ An

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Nguyễn Đình Lâm - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ba Vì – Hà Nội

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Quàng Văn Tiện - Trưởng phòng Tư pháp

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ba Vì – Hà Nội

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Ngô Đình Hiển - Trưởng phòng Thanh tra

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 26 tháng 04 năm 1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thái Bình

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Lương Văn Vịnh - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15 tháng 5 năm 1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đan Phượng – Hà Nội

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Trần Ngọc Nam- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 05 tháng 01 năm 1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tiên Lữ - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Đỗ Tuấn Đạt - Trưởng phòng Nội Vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 04 tháng 09 năm 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tiên Lữ - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Lò Thị Lửa- Trưởng phòng Lao động – TB & XH

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:15 tháng 01 năm 1964

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Châu – Sơn La

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Dương Hồng Quang – Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28 tháng 07 năm 1971

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tiên Lữ - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Nguyễn Chí Chung - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24 tháng 04 năm 1982

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Lê Xuân Tăng – Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10 tháng 08 năm 1960

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động:

 

Đ/c Cầm Thị Tươi - Trưởng phòng Y tế

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 30 tháng 06 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mộc Châu – Sơn La

- Nơi ở hiện nay.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ:
- Số di động: