TT Họ và tên Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Trương Đình Huân Trưởng Đài TT-TH 0917300046 dinhhuansm@gmail.com
2 Nguyễn Minh Sơn Giám đốc Trung tâm VH-TT 0972782124 minhsonvhsm@gmail.com
3 Đinh Thị Hảo Trạm trưởng trạm Khuyến nông 02123836134 haodt.songma@sonla.gov.vn
4 Hoàng Văn Thuyên Giám đốc Ban QLDA 0918331686 thuyenhv.songma@sonla.gov.vn
5 Trần Công Minh Giám đốc Ban QLDA-Di dân TĐC 02123836813 minhtc.songma@sonla.gov.vn
6 Trần Thành Vân Giám đốc cơ sở điều trị nghiện ma tuý 0915599142 vantt.songma@sonla.gov.vn