Sơn La tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn đa dạng sinh học

- Sơn La tuyên truyền
( 08-03-2016 03:34:00  )
 
Nhằm bảo vệ các loài động, thực vật và bảo tồn đa dạng sinh học, Tỉnh Sơn La đã xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020. Đồng thời, tỉnh cũng đang triển khai các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trong năm 2016 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân.

Cụ thể, tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung, phân tán; kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, khai thác và buôn bán động, thực vật quý hiếm; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy rừng, bảo vệ tốt rừng đầu nguồn xung yếu và rừng phòng hộ…

Bên cạnh đó đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tới các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và người dân sống tại khu vực có rừng, đặc biệt là người dân trực tiếp làm nghề rừng và những hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, giải quyết việc làm, duy trì bảo vệ, phát triển rừng bền vững; nâng cao nhận thức của người dân trong giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Để bảo vệ nguồn đa dạng sinh học cần chủ động tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư và học sinh tại các trường thuộc vùng đệm, vùng lõi về công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Cụ thể là triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước 2/2, Ngày đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6 và các chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư./.