Hội nghị triển khai Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

( 07-04-2018 03:06:00  )
 
Ngày 6/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/1/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017.

 


Hội nghị triển khai Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017.

 

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo và  Chánh Thanh tra tỉnh, các huyện, Thành phố.

Trên cơ sở kết quả của năm 2016, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thí điểm áp dụng Bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017, nhằm hoàn thiện Bộ chỉ số, phục vụ xây dựng các quy định đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Kế hoạch gồm 4 nội dung chính: Hoàn thiện Bộ chỉ số, hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017; tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá; tổ chức thực hiện đánh giá ở cấp tỉnh; tổng hợp kết quả, thẩm tra, rà soát việc đánh giá của các cấp tỉnh, xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; công bố báo cáo kết quả đánh giá. Đồng thời, thông qua Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 của Thanh tra Chính phủ; dự thảo Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và Quyết định việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND tỉnh; tài liệu hướng dẫn và phân công đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác đánh giá; việc đánh giá phải căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; phối hợp với thành viên Tổ công tác, các đơn vị liên quan đánh giá, tổng hợp báo cáo đánh giá của UBND tỉnh gửi về Thanh tra Chính phủ theo thời gian quy định. Đồng thời,yêu cầu UBND cấp huyện, các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh tự đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá; gửi báo cáo kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá về các đơn vị chủ trì được phân công.

Theo baosonla.org.vn