Hội nghị toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

( 23-05-2016 10:12:00  )
 
Ngày 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Sơn La dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Tại điểm cầu Sơn La dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5 năm qua, với sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc.

Hội nghị cũng nêu ra những mặt còn tồn tại, yếu kém đó là: hiện nay, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng; trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức chưa cao.

Trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hoá", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nguồn: sonla.gov.vn