Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Nghị quyết số 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

( 31-05-2018 03:13:00  )
 
Ngày 30/5, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 13/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020 và Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015-2020.

 

 Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 30

của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Nghị quyết số 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Dự Hội nghị có tập thể Thường trực tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các tổ chức xã hội nghề nghiệp...

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 30 đã đạt được kết quả quan trọng. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc; các ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản bình quân giai đoạn 2015-2017 đạt 3,21%/năm. Đến hết năm 2017, bình quân toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới/xã, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 58 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, không còn xã khó khăn dưới 5 tiêu chí.
 
Về thực hiện Nghị quyết số 34 đạt được kết quả đáng ghi nhận: Thay đổi phương thức sản xuất thủy sản từ sản xuất nhỏ manh mún sang sản xuất hàng hóa, bước đầu phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương; thu hút được nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào phát triển thủy sản; tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân. Tổ chức triển khai có kết quả một số dự án liên quan đến nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.669 ha, tăng 3,9% so với năm 2015; sản lượng thủy sản 7.453 tấn, tăng 13,3% so với năm 2015, bằng 53,2% mục tiêu đến năm 2020; tổng số lồng nuôi hơn 8.900 lồng, tăng 641,8%.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập cho người dân; cùng với thực hiện các tiêu chí chưa đạt cần giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đối với thực hiện Nghị quyết về nuôi trồng, phát triển thủy sản, cần quản lý tốt nguồn giống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; liên kết, tạo chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm...
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tiêu chí thu nhập. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển; sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục hoàn thiện chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; quản lý chặt chẽ nguồn giống đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp; sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp ngành nông nghiệp; kết hợp nuôi trồng, khai thác gắn với phát triển nguồn lợi lâu dài, bảo đảm đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo baosonla.org.vn