Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 20, Nghị quyết số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

( 29-03-2018 03:53:00  )
 
Ngày 28/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 20 ngày 10/2/2014 và Nghị quyết số 31 ngày 23/6/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2015-2020.    

  

 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 20, Nghị quyết số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.

Thực hiện Chương trình số 20, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao...
 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 31, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong đó tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện... Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết 10 năm khu vực phòng thủ tỉnh và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự giai đoạn 2015-2020. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, khả năng phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; xây dựng biên giới ổn định và phát triển toàn diện.
 
Theo baosonla.org.vn