Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

( 19-05-2018 10:56:00  )
 
Ngày 18/5, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 

 Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo nhanh 3 Đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị, đó là: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án.
 
Các đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe và thảo luận các báo cáo khái quát về kịch bản tăng trưởng năm 2018; phương án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; cho ý kiến về các nội dung của báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án thực hiện Kế hoạch số 76 và Kế hoạch số 77 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến về tham gia Tờ trình đề án sắp xếp, kiện toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát các số liệu thống kê, thực hiện kịch bản tăng trưởng hàng quý của tỉnh; thực hiện tốt các biện pháp quản lý và khai thác các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất, thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu đúng, thu đủ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; thống nhất các nội dung liên quan đến phương án xây dựng Cảng hàng không Nà Sản để trình Chính phủ. Các huyện ủy, thành ủy tập trung cao cho công tác rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án cụ thể sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định...

Theo baosonla.org.vn